Idee

Heeft u een plan
of idee?

In deze Omgevingsvisie leest u onze koers voor de komende 20 jaar. U treft hierin aan wat we belangrijk vinden, wat onze ambities zijn en waar we aan gaan werken. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Initiatieven komen lang niet altijd bij de gemeente vandaan. Integendeel, veel vaker zijn het (onze) ondernemers, inwoners en partners die met goede plannen rondlopen.

Als u van plan bent om iets te doen dat gevolgen heeft voor onze leefomgeving – zoals een huis bouwen of verbouwen of een bedrijf uitbreiden - dan kunt u te maken krijgen met de Omgevingsvisie. Uitgangspunt van de gemeente bij de afweging van initiatieven is het “ja, mits” principe. Een initiatief krijgt medewerking mits het in voldoende mate bijdraagt aan kwaliteiten en opgaven die in de omgevingsvisie zijn beschreven.

Hieronder vindt u een stappenplan. Dit stappenplan helpt bij het lezen van deze omgevingsvisie, helpt u in het vormgeven van uw idee en het gesprek met ons. In dat gesprek kijken we dan verder wat er kan en hoe uw plannen realiteit kunnen worden.


Stappenplan

U ziet hier welke stappen u kunt zetten voor het realiseren van uw plan. Ook laat het zien waarvoor en wanneer u de gemeente om hulp kunt vragen.

Stap 1

Past uw plan in het bestemmingsplan?

Kijk altijd eerst in het bestemmingsplan. Ga daarvoor naar www.ruimtelijkeplannen.nl ( Na invoering van de Omgevingswet (thans voorzien 1 juli 2022) komt deze website te vervallen en vervangen door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en bestemmingsplannen worden dan Omgevingsplannen)  en zoek de locatie van uw plan. U leest daar heel concreet wat u mag bouwen en hoe u gronden en/of gebouwen mag gebruiken. Ook ziet u daar in welke gevallen u een vergunning nodig heeft.

En goed nieuws: als uw plan past binnen het bestemmingsplan - al dan niet met een in het bestemmingsplan aangewezen afwijking – is verdere toetsing aan de Omgevingsvisie niet nodig! U kunt dan contact opnemen met de gemeente over uw plan en wat u precies moet indienen.

De conclusie kan ook zijn dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Ga dan door naar stap 2.

Disclaimer

Bij dit stappenplan hoort wel een disclaimer. Deze Omgevingsvisie is onze visie richting 2040. Dit betekent dat onze ambities op onderdelen verder kunnen gaan dan beleid en regels van hogere overheden. We willen al onze ambities realiseren. Als daarvoor beleidsruimte nodig is bij hogere overheden, dan maken we ons daar sterk voor. Daarmee is de Omgevingsvisie een belangrijk vertrekpunt voor het toetsen van uw plan. We hopen dat u voldoende aanknopingspunten ziet voor uw plan. Echter, op enig moment zal uw plan moeten worden getoetst aan beleid- en wetgeving van hogere overheden. Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingsverordening van de provincie, of wetgeving op het gebied van natuur, stikstof, milieu, etc. Uw plan zal ook in overeenstemming moeten zijn (of worden gebracht) met alle relevante wet- en regelgeving om daadwerkelijk te kunnen worden uitgevoerd.

Foto header: gemeente Westerveld

Idee

Heeft u een plan
of idee?

Tips bij het voeren van een gesprek

Voor wie is uw plan belangrijk?

Bedenk voor wie uw plan gevolgen heeft. Dat kunnen allerlei gevolgen zijn. Voorbeelden zijn:

 • Verandering van uitzicht vanuit de woning;
 • Schaduw;
 • Meer geluid, trillingen of licht;
 • Meer verkeer en geparkeerde auto’s;
 • Dat terreinen rond het plan minder goed bereikbaar zijn.

Ga in gesprek met de mensen voor wie uw plan gevolgen heeft. Deze mensen noemen we de belanghebbenden.


Hoe nodig ik belanghebbenden uit? 

Zijn er maar een paar belanghebbenden? Dan kunt u hen een bezoek brengen. Zijn er veel belanghebbenden? Let dan op dat iedereen dezelfde informatie krijgt. Dat kan met een brief of via sociale media. Als het om een grote groep gaat, plaats dan ook een bericht in de krant en regel een plek waar u de mensen kunt ontvangen.

U vertelt wat u van plan bent. En gaat dan met de mensen in gesprek over uw plan. Als u de mensen uitnodigt, houd dan rekening met het tijdstip waarop u dit plant. Voor mensen die werken of studeren is bijvoorbeeld het einde van de middag of de avond een goed moment. Houd ook rekening met de schoolvakanties. Geef in de uitnodiging aan wat mensen kunnen doen als ze niet kunnen komen maar wel met u willen meepraten. Bied daarvoor dan een andere mogelijkheid.


Hoe betrek ik de gemeente bij het gesprek? 

Wij willen graag weten hoe het gesprek met belanghebbenden gaat. Neem vooraf contact op met ons. In sommige gevallen willen wij bij het gesprek aanwezig zijn. Dit willen wij graag om goed te kunnen luisteren wat de belanghebbenden van uw plan vinden.

Bij de beoordeling van uw plan kijken we of:

 • belanghebbenden tevreden zijn met het plan;
 • belanghebbenden opmerkingen hebben over het plan;
 • er goed naar belanghebbenden is geluisterd;
 • de belanghebbenden redelijke vragen hebben gesteld;
 • of er geprobeerd is om rekening te houden met de vragen en opmerkingen van de belanghebbenden.


Hoe voer ik het gesprek? 

Vertel wat uw plan is. Geef de belanghebbenden de kans om een reactie te geven. Luister naar de wensen van belanghebbenden. Kijk of er mogelijkheden zijn om uw plan aan te passen. Misschien kunt u de gevolgen van uw plan wegnemen. Of kunt u samen een oplossing bedenken die het plan voor iedereen beter maakt.

Maak als het nodig is een tweede afspraak. Hierin kunt u het aangepaste plan opnieuw bespreken. Vertel de aanpassingen aan het plan ook aan mensen die niet op de bijeenkomst konden komen.


Wat als we het niet eens worden? 

Het kan natuurlijk zo zijn dat u het niet eens wordt. Vraag in dat geval advies aan ons. Misschien zijn er wel ideeën waar u zelf nog niet aan hebt gedacht. Als aanpassing van uw plan niet mogelijk is? Overleg dan met ons of uw plan toch kans van slagen heeft. Dan maakt de gemeente een keuze.


Foto header: Marketing Drenthe

Idee

Heeft u een plan
of idee?

Stappenplan

In deze Omgevingsvisie leest u onze koers voor de komende 20 jaar. U treft hierin aan wat we belangrijk vinden, wat onze ambities zijn en waar we aan gaan werken. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Initiatieven komen lang niet altijd bij de gemeente vandaan. Integendeel, veel vaker zijn het (onze) ondernemers, inwoners en partners die met goede plannen rondlopen.

Als u van plan bent om iets te doen dat gevolgen heeft voor onze leefomgeving – zoals een huis bouwen of verbouwen of een bedrijf uitbreiden - dan kunt u te maken krijgen met de Omgevingsvisie. Uitgangspunt van de gemeente bij de afweging van initiatieven is het “ja, mits” principe. Een initiatief krijgt medewerking mits het in voldoende mate bijdraagt aan kwaliteiten en opgaven die in de omgevingsvisie zijn beschreven.

Hieronder vindt u een stappenplan. Dit stappenplan helpt bij het lezen van deze omgevingsvisie, helpt u in het vormgeven van uw idee en het gesprek met ons. In dat gesprek kijken we dan verder wat er kan en hoe uw plannen realiteit kunnen worden.


U ziet hier welke stappen u kunt zetten voor het realiseren van uw plan. Ook laat het zien waarvoor en wanneer u de gemeente om hulp kunt vragen.

Stap 1

Past uw plan in het bestemmingsplan?

Kijk altijd eerst in het bestemmingsplan. Ga daarvoor naar www.ruimtelijkeplannen.nl ( Na invoering van de Omgevingswet (thans voorzien 1 juli 2022) komt deze website te vervallen en vervangen door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en bestemmingsplannen worden dan Omgevingsplannen)  en zoek de locatie van uw plan. U leest daar heel concreet wat u mag bouwen en hoe u gronden en/of gebouwen mag gebruiken. Ook ziet u daar in welke gevallen u een vergunning nodig heeft.

En goed nieuws: als uw plan past binnen het bestemmingsplan - al dan niet met een in het bestemmingsplan aangewezen afwijking – is verdere toetsing aan de Omgevingsvisie niet nodig! U kunt dan contact opnemen met de gemeente over uw plan en wat u precies moet indienen.

De conclusie kan ook zijn dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Ga dan door naar stap 2.

Stap 2

Waar wilt u uw plan realiseren?

Zoek allereerst het gebiedskompas dat hoort bij de locatie van uw plan. Kijk daarna naar de waarden die bij dat gebied horen (wij vinden het namelijk erg belangrijk dat onze waarden en kwaliteiten behouden blijven). In het vervolg van het gebiedskompas leest u over onze ambities en keuzes voor het gebied. Laat u inspireren door het gebiedskompas en gebruik de informatie om uw plan nog sterker te maken!

Stap 3

Uitwerken van uw plan

Kijk vervolgens in hoofdstuk 1 van deze Omgevingsvisie, waar onze overkoepelende ambities zijn beschreven. In hoeverre geeft uw plan invulling aan één (of wellicht meerdere) ambities?

De omgevingsvisie bouwt voort op bestaand beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. De hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid voor de fysieke leefomgeving zijn verwerkt in deze omgevingsvisie. Het onderliggende beleid kan een nadere uitwerking of toelichting bevatten van de hoofdlijnen. Die kunnen helpen bij het indienen van initiatieven en het afwegen ervan (zie beleidsanalyse in bijlage 4).

Stap 4

Draagvlak

Wij vinden het belangrijk dat u in een vroeg stadium in gesprek gaat met uw buren of andere omwonenden. De input van buren en omwonenden kunt u gebruiken om uw plan verder te detailleren. Natuurlijk kunt u ons vragen om daarin met u mee te denken.

Stap 5

Toets aan wet- en regelgeving

Naast de Omgevingsvisie zijn er nog veel wetten en regels waar uw plan aan moet voldoen. Ook het beleid van (hogere) overheden speelt een rol bij ontwikkelingen. Al die wetten en regels hebben we niet opgenomen in deze Omgevingsvisie, maar zijn uiteindelijk wel van invloed op de haalbaarheid van uw plannen. We maken graag een afspraak om er samen naar te kijken.

Tot slot

Hebt u een goed beeld van uw plan en hoe het aan kan sluiten bij onze Omgevingsvisie? Maak dan een afspraak met ons. We informeren u dan graag we welke stappen nog nodig zijn om een eventuele vergunning te krijgen.

Disclaimer

Bij dit stappenplan hoort wel een disclaimer. Deze Omgevingsvisie is onze visie richting 2040. Dit betekent dat onze ambities op onderdelen verder kunnen gaan dan beleid en regels van hogere overheden. We willen al onze ambities realiseren. Als daarvoor beleidsruimte nodig is bij hogere overheden, dan maken we ons daar sterk voor. Daarmee is de Omgevingsvisie een belangrijk vertrekpunt voor het toetsen van uw plan. We hopen dat u voldoende aanknopingspunten ziet voor uw plan. Echter, op enig moment zal uw plan moeten worden getoetst aan beleid- en wetgeving van hogere overheden. Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingsverordening van de provincie, of wetgeving op het gebied van natuur, stikstof, milieu, etc. Uw plan zal ook in overeenstemming moeten zijn (of worden gebracht) met alle relevante wet- en regelgeving om daadwerkelijk te kunnen worden uitgevoerd.

Idee

Heeft u een plan
of idee?

Tips bij het voeren van een gesprek

Bedenk voor wie uw plan gevolgen heeft. Dat kunnen allerlei gevolgen zijn. Voorbeelden zijn:

 • Verandering van uitzicht vanuit de woning;
 • Schaduw;
 • Meer geluid, trillingen of licht;
 • Meer verkeer en geparkeerde auto’s;
 • Dat terreinen rond het plan minder goed bereikbaar zijn.

Ga in gesprek met de mensen voor wie uw plan gevolgen heeft. Deze mensen noemen we de belanghebbenden.


Bij dit stappenplan hoort wel een disclaimer. Deze Omgevingsvisie is onze visie richting 2040. Dit betekent dat onze ambities op onderdelen verder kunnen gaan dan beleid en regels van hogere overheden. We willen al onze ambities realiseren. Als daarvoor beleidsruimte nodig is bij hogere overheden, dan maken we ons daar sterk voor. Daarmee is de Omgevingsvisie een belangrijk vertrekpunt voor het toetsen van uw plan. We hopen dat u voldoende aanknopingspunten ziet voor uw plan. Echter, op enig moment zal uw plan moeten worden getoetst aan beleid- en wetgeving van hogere overheden. Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingsverordening van de provincie, of wetgeving op het gebied van natuur, stikstof, milieu, etc. Uw plan zal ook in overeenstemming moeten zijn (of worden gebracht) met alle relevante wet- en regelgeving om daadwerkelijk te kunnen worden uitgevoerd.

Disclaimer

Hebt u een goed beeld van uw plan en hoe het aan kan sluiten bij onze Omgevingsvisie? Maak dan een afspraak met ons. We informeren u dan graag we welke stappen nog nodig zijn om een eventuele vergunning te krijgen.

Tot slot

Toets aan wet- en regelgeving

Naast de Omgevingsvisie zijn er nog veel wetten en regels waar uw plan aan moet voldoen. Ook het beleid van (hogere) overheden speelt een rol bij ontwikkelingen. Al die wetten en regels hebben we niet opgenomen in deze Omgevingsvisie, maar zijn uiteindelijk wel van invloed op de haalbaarheid van uw plannen. We maken graag een afspraak om er samen naar te kijken.

Stap 5

Draagvlak

Wij vinden het belangrijk dat u in een vroeg stadium in gesprek gaat met uw buren of andere omwonenden. De input van buren en omwonenden kunt u gebruiken om uw plan verder te detailleren. Natuurlijk kunt u ons vragen om daarin met u mee te denken.

Stap 4

Uitwerken van uw plan

Kijk vervolgens in hoofdstuk 1 van deze Omgevingsvisie, waar onze overkoepelende ambities zijn beschreven. In hoeverre geeft uw plan invulling aan één (of wellicht meerdere) ambities?

De omgevingsvisie bouwt voort op bestaand beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. De hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid voor de fysieke leefomgeving zijn verwerkt in deze omgevingsvisie. Het onderliggende beleid kan een nadere uitwerking of toelichting bevatten van de hoofdlijnen. Die kunnen helpen bij het indienen van initiatieven en het afwegen ervan (zie beleidsanalyse in bijlage 4).

Stap 3

Zoek allereerst het gebiedskompas dat hoort bij de locatie van uw plan. Kijk daarna naar de waarden die bij dat gebied horen (wij vinden het namelijk erg belangrijk dat onze waarden en kwaliteiten behouden blijven). In het vervolg van het gebiedskompas leest u over onze ambities en keuzes voor het gebied. Laat u inspireren door het gebiedskompas en gebruik de informatie om uw plan nog sterker te maken!

Stap 2

Waar wilt u uw plan realiseren?

Past uw plan in het bestemmingsplan?

Kijk altijd eerst in het bestemmingsplan. Ga daarvoor naar www.ruimtelijkeplannen.nl ( Na invoering van de Omgevingswet (thans voorzien 1 juli 2022) komt deze website te vervallen en vervangen door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en bestemmingsplannen worden dan Omgevingsplannen)  en zoek de locatie van uw plan. U leest daar heel concreet wat u mag bouwen en hoe u gronden en/of gebouwen mag gebruiken. Ook ziet u daar in welke gevallen u een vergunning nodig heeft.

En goed nieuws: als uw plan past binnen het bestemmingsplan - al dan niet met een in het bestemmingsplan aangewezen afwijking – is verdere toetsing aan de Omgevingsvisie niet nodig! U kunt dan contact opnemen met de gemeente over uw plan en wat u precies moet indienen.

De conclusie kan ook zijn dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Ga dan door naar stap 2.

Stap 1

U ziet hier welke stappen u kunt zetten voor het realiseren van uw plan. Ook laat het zien waarvoor en wanneer u de gemeente om hulp kunt vragen.